「ش」の版間の差分

{{CharCode|1690|69A|‐|[[パシュトー語]] {{unicode|ṣ}} |}}
{{CharCode|1691|69B|‐| |}}
{{CharCode|1692|69C|‐|[[マグリブ]]で{{IPA|tʃ}}の表記に使用<ref>{{citation|url=https://archive.org/details/dictionnairefran00marcuoft/page/n15/mode/2up|last=Marcel|first=Jean Joseph|year=1885|title=Dictionnaire français-arabe des dialects vulgaires d'Algérie, de Tunisie, du Maroc et d'Égypte|edition=5th|location=Paris|page=xiv}}</ref>。[[ワハン語]]では {{IPA|ʂ}}|}}
{{CharCode|1692|69C|‐| |}}
{{CharCode|1786|6FA|‐| |}}
|}
== 脚注 ==
{{reflist}}
{{アラビア語}}
[[Category:アラビア文字|しーん]]