mn ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ᠌ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ
Энэ хэрэглэгчийн төрөлх хэл нь монгол хэл.