mn-3
ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠠ᠎ᠠ᠃
Энэ хэрэглэгч монгол хэлийг сайн мэдна.