mn-4
ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃
Энэ хэрэглэгч монгол хэлийг төрөлх хэл шигээ мэддэг.