Β

ギリシア文字の第2字母

Β, β(ベータ、古代ギリシア語: βῆταギリシア語: βήτα ヴィタギリシア語ラテン翻字: bēta)は、ギリシア文字の第2番目の文字。音価は、古代では/b/、現代語では/v/。数価は2。

ギリシア文字
Αα アルファ Νν ニュー
Ββ ベータ Ξξ クサイ
Γγ ガンマ Οο オミクロン
Δδ デルタ Ππ パイ
Εε エプシロン Ρρ ロー
Ζζ ゼータ Σσς シグマ
Ηη イータ Ττ タウ
Θθ シータ Υυ ウプシロン
Ιι イオタ Φφ ファイ
Κκ カッパ Χχ カイ
Λλ ラムダ Ψψ プサイ
Μμ ミュー Ωω オメガ
使われなくなった文字

()
ディガンマ サン
ヘータ ショー
ギリシアの数字
スティグマ
()
サンピ

()
コッパ

ラテン文字Bキリル文字В, Бはこの文字を起源とする。

起源 編集

フェニキア文字 𐤁  (ベート)に由来する。

記号としての用法 編集

Β/βのつく用語 編集

符号位置 編集

大文字 Unicode JIS X 0213 文字参照 小文字 Unicode JIS X 0213 文字参照 備考
Β U+0392 1-6-2 Β
Β
Β
β U+03B2 1-6-34 β
β
β
記号 Unicode JIS X 0213 文字参照 名称
ϐ U+03D0 - ϐ
ϐ
GREEK BETA SYMBOL